Tupajumi Ficaro
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18544/08&R=98